Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Jakie zmiany czekają na nas w systemie gospodarowania odpadami?

piątek, 28 czerwca 2019 07:49
-
alt
Poniżej przedstawiamy informacje o systemie gospodarowania odpadami w Gminie Kotla od 1 lipca 2019 r. Warto przeczytać, bo jest parę zmian, a mianowicie zmienia się cena, wprowadzony zostanie odbiór odpadów ulegających biodegradacji tzw. BIO oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK. Które odpady są odpadami BIO, czym jest PSZOK, co można do niego dostarczyć i kiedy poniżej.
 

->    CENA

Od 1 lipca br. mieszkańców naszej gminy czeka podwyżka cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dniu 30 czerwca 2019 r. upływa termin dotychczasowej umowy z firmą GPK SUEZ Głogów Sp. z o. o. W postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta firmy GPK SUEZ Głogów, która jest o 60% wyższa od kwoty za którą dotychczas odbierano i zagospodarowywano odpady komunalne. Z przetargu z 2015 r. roczny koszt gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 712 573,20 zł, natomiast z przetargu z 2019 r. koszt ten będzie wynosił 1 068 292,80 zł rocznie.
Zgodnie z przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi musi być samofinansujący, na tę kwotę składają się, m.in.: koszty opłat za wywóz odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych (metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady biodegradowalne), wywóz odpadów wielkogabarytowych, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK, koszty obsługi systemu). Dlatego niezbędne środki na jego prawidłowe funkcjonowanie winny być zapewnione przez właścicieli nieruchomości. W związku ze wzrostem cen po przetargu Rada Gminy podjęła uchwały o wzroście opłaty i stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NIERUCHOMOŚCI   ZAMIESZKAŁE

Zgodnie z uchwałą Nr X/53/19 Rady Gminy Kotla z dnia 13 czerwca 2019 r. opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
•    stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 21,50 złotych miesięcznie od osoby.
•    stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 43,00 złote miesięcznie od osoby.
(stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty).

NIERUCHOMOŚCI   NIEZAMIESZKAŁE

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kotla powstających na nieruchomościach niezamieszkałych stanowi iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki wymienione w §2 ww. uchwały Nr X/54/19, tj.:

Miesięczne stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny:
Lp. Pojemność pojemnika         Stawka opłaty
1. 0,12 m3      59,00 zł
2. 0,24 m3    100,00 zł
3. 1,1 m3    267,00 zł
4. 3,3 m3    720,00 zł
5. 5 m3 1 200,00 zł
6. 7 m3 1 680,00 zł

Miesięczne stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób zmieszany:
Lp. Pojemność pojemnika Stawka opłaty
1. 0,12 m3    118,00 zł
2. 0,24 m3    200,00 zł
3. 1,1 m3    534,00 zł
4. 3,3 m3 1 440,00 zł
5. 5 m3  2 400,00 zł
6. 7 m3 3 360,00 zł

    
-> ODPADY BIO

Zbiórka BIO odpadów odbywać się będzie do specjalistycznych worków (w kolorze brązowym), a w przypadku spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych, rodzinnych ogrodów działkowych do pojemników.

Do worków i pojemników na odpady BIO wrzucamy:
  •  obierki i skórki z warzyw i owoców,
  •  odpady zielone (odpady z pielęgnacji ogrodów i trawników m.in. skoszona trawa, liście, drobne gałęzie),
  •  odpady kuchenne i spożywcze,
  •  filtry po kawie i herbacie z papierowym filtrem.
Do worków i pojemników na odpady BIO nie wrzucamy:
  • kości,
  • mięsa,
  • kamieni,
  • popiołu,
  • ziemi,
  • odchodów zwierzęcych.

-> CZĘSTOTLIWOŚĆ ZBIÓRKI ODPADÓW

Na terenie gminy Kotla obowiązuje system mieszany workowo – pojemnikowy (zabudowa jednorodzinna i nieruchomości niezamieszkałe itp.)  oraz pojemnikowo – kontenerowy (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, ogrody działkowe itp. ) zbiórki odpadów komunalnych.

a)    zmieszane odpady komunalne
Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach i  kontenerach.
Częstotliwość  załadunku i wywozu –  raz  na dwa tygodnie.
Pojemniki i kontenery zapewni Wykonawca.

b)    selektywnie zbierane odpady komunalne
Metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło  odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników i worków.
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę tych odpadów  -  raz w miesiącu.
Worki, pojemniki  na metal i tworzywa sztuczne plastik, papier i szkło zapewnia Wykonawca.

c)    odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
Zbiórka BIO odpadów odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników i worków.
Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę tych odpadów  - w okresie od 1 kwietnia do 30 września - raz na dwa tygodnie oraz w okresie od 1 października do 31 marca raz na miesiąc.
Worki, pojemniki zapewnia Wykonawca.

-> PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
 
PSZOK jest jednym z elementów tworzących system gospodarki odpadami komunalnymi i nie zastępuje odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny "u źródła", czyli sprzed posesji. Do PSZOK nie będzie można dostarczać odpadów zmieszanych, które nadal będą odbierane sprzed posesji, zgodnie z harmonogramem.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, prowadzony jest przez GPK SUEZ Głogów Sp. z.o.o. i znajduje się w Głogowie na ul. Transportowa 6. Odbiór odpadów dostarczonych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kotla do PSZOK odbywać się będzie w dniach:  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10-18 oraz w soboty, w godzinach od 8-14, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpady komunalne dostarczone do PSZOK Kotla przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości położonych na terenie gminy Kotla po okazaniu dokumentu tożsamości oraz „kopii deklaracji odpadowej”.

W PSZOK będą przyjmowane niżej wymienione  rodzaje  odpadów powstających w gospodarstwach domowych na terenie gminy Kotla, m.in.:
a)  opakowania z tworzyw sztucznych (PET),
b)  szkło,
c)  papier,
d) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (limit: 50 kg/nieruchomość/miesiąc),
e)  odpady ulegające biodegradacji,
f)   odpady wielkogabarytowe,
g)  baterie i akumulatory,
h)  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
i)   przeterminowane leki i chemikalia,
j)   zużyte opony, (limit: 4 sztuk/mieszkańca/rocznie).